Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, verandering van klassenindeling en veiligheid op school. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. De MR vergadert zes tot zeven keer per schooljaar; de vergaderdata staan op de schoolkalender.

 

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar en bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders. Onze huidige MR bestaat uit de volgende personen: 

 

Oudergeleding:

 Naam

  Functie

Nadia Wessels

 Voorzitter

Judith  Buckens

 Secretaris

Marieke Luyten

 

Anja Schläfli

 penningmeester

 

Lerarengeleding:

 Naam

  Functie

Irma van der Post

 GMR

Charlotte van Ravensteijn

 Vice voorzitter

Karin Maas

 

Jorgen van den Berg

 

 

Hier vindt u nadere informatie omtrent de leden van de MR. 

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de MR. Het mailadres is mrdevlindertuin@kporoosendaal.nl