Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, verandering van klassenindeling en veiligheid op school. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. De MR vergadert dit schooljaar op: 

                             donderdag 29 november 2018, 19.30u

                             donderdag 31 januari 2019,  19.30u

                             donderdag 18 april 2019,  19.30u

                             donderdag 6 juni 2019,  19.30u

 

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar en bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders. Onze huidige MR bestaat uit de volgende personen: 

 

Oudergeleding:

 Naam

  Functie

Nadia Wessels

 Voorzitter

Judith  Buckens

 Secretaris

Anja Schläfli

 penningmeester

Jeffrey Dam

 lid

 

Lerarengeleding:

 Naam

  Functie

Irma van der Post

 GMR

Charlotte van Ravensteijn

 Vice voorzitter

Jorgen van den Berg

 lid

vacature

 

 

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de MR. Het mailadres is mrdevlindertuin@kporoosendaal.nl