U telt!

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Als ouder mag u van De Vlindertuin bepaalde zaken verwachten. Bijvoorbeeld een goed pedagogisch klimaat, oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind en duidelijke informatie. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

 

Verschillende manieren van betrokkenheid

Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. De Vlindertuin kent er drie:

 

1. De Oudervereniging: de Oudervereniging is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

2. De Medezeggenschapsraad : de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

3. De klankbordgroep ouders: in de klankbordgroep vinden enkele keren per jaar open gesprekken plaats tussen de directie en een groep ouders over een relevant onderwerp. Uit zo’n gesprek kunnen verbeterpunten voortkomen.

 

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!