Handige info

Uw zoon of dochter bezoekt onze school? Dan zijn we uiteraard erg blij met het vertrouwen dat u ons daarmee schenkt. Samen met u werken wij graag aan de optimale ontwikkeling van uw kind. 

Aandacht voor waarden en normen
Als katholieke school willen wij niet alleen goed onderwijs geven, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Wij geven onze leerlingen graag oriëntatie op en besef van waarden en normen mee. In de omgang met elkaar en met de kinderen proberen wij dit uit te dragen. De leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen en zijn bij hen betrokken. Zij willen de kinderen graag onderwijzen in de bonte mengeling van verschillen die er in de wereld zijn. Respect voor anderen speelt daarbij een grote rol.

Nog vragen?
Op deze website vindt u als ouder alle informatie die voor u en uw kind van belang is. Heeft u vragen? Dan kunt u daarmee altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of de schooldirectie. 

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Dinsdag

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Vrijdag

08.30 - 11.45  / middag vrij

08.30 - 11.45  / 13.00 - 15.15 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. 
's Middags gaat de eerste bel om 12.50 uur, de les begint dan om 13.00 uur.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Pasen 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

In de tijd dat uw kind niet bij u is of kan zijn, wilt u natuurlijk wel graag dat hij of zij veilig en vertrouwd wordt opgevangen. De basisschool is onderdeel van Kindcentrum de Vlindertuin. We werken hierbinnen nauw samen met Kober Kinderopvang. Binnen ons KC kunnen kinderen zich ontwikkelen en optimaal voorbereiden op de wereld van morgen. Binnen het kindcentrum ontstaat een breed en integraal aanbod van onderwijs, opvang , ontmoeting, ontspanning en sport & cultuur onder 1 dak. We zoeken de samenwerking op in de wijk en de stad.

Kober kinderopvang biedt opvang van 0-14 jaar in de babygroep (0-2), peutergroepen (2-4) en buitenschoolse opvang (4-14) tussen 7.00-18.30. Hierin zorgt een vast team voor alle mogelijke ontwikkelingskansen voor uw kinderen!

Overblijven tussen de middag door Kober Kinderlunch, waarbij pedagogisch medewerkers met een vaste groep vrijwilligers met de kinderen eten.

We hebben inhoudelijke gezamenlijke programma’s met de school (Piramide methode) en hebben doorgaande lijn met school. Hierdoor is school en opvang ideaal gecombineerd. 

Wil je meer informatie of inschrijven ga naar www.kober.nl 

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Samen geven we kleur aan de Vlindertuin

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meesters en juffrouwen;
 • de leerlingenquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Als ouder mag u van De Vlindertuin bepaalde zaken verwachten. Bijvoorbeeld een goed pedagogisch klimaat, oog voor de sociale ontwikkeling van uw kind en duidelijke informatie. Als school hebben wij echter ook bepaalde verwachtingen van u als ouder en rekenen we op uw belangstelling en betrokkenheid.

Verschillende manieren van betrokkenheid

Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. De Vlindertuin kent er drie:

1. De Oudervereniging: de Oudervereniging is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

2. De Medezeggenschapsraad : de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

3. De klankbordgroep ouders: in de klankbordgroep vinden enkele keren per jaar open gesprekken plaats tussen de directie en een groep ouders over een relevant onderwerp. Uit zo’n gesprek kunnen verbeterpunten voortkomen.

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!

 

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Het bestuur van deze OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, schoolreisjes et cetera.

Ook meehelpen?
Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen kunnen lid worden van de OV. U bent lid indien de ouderbijdrage is voldaan. Deze is € 18,- per kind. Voor het tweede kind betaalt u ook € 18,- en voor het derde en elk volgend kind € 15,- per jaar. Bij instroom vanaf januari betaalt u € 12,50 per kind. Tijdens de algemene ledenvergadering geeft de OV aan waaraan de ouderbijdrage besteed wordt.

Wilt u uw ouderbijdrage betalen? Dat kan via een storting op het bankrekeningnummer: IBAN NL13RABO0136443028 ovv Oudervereniging Vlindertuin. Vermeld bij de overschrijving de naam en de klas van uw kind(eren). Uw bankafschrift is uw betalingsbewijs. Daarnaast is de OV regelmatig in de hal van de school aanwezig. De Ouderbijdrage kan niet voldaan worden bij de schooladministratie!

Een vraag?
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de oudervereniging. Het mailadres is oudervereniging@kporoosendaal.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de OV-leden. Dat zijn dit jaar:

 

Bestuursleden:   

 • Angela Roosenboom
 • Sindy Voeten-Martens
 • Sharon Akakca
 • Emine Celik-Bekâr
 • Yvonne Horio
 • Sibel Senyurt
 • Astrid Hasselton-Braat
 • Sadet Tirgil
 • Sofie Roovers                 

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?
De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, verandering van klassenindeling en veiligheid op school. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. De MR vergadert dit schooljaar op:                     

 • donderdag 28 september 2023
 • dinsdag 7 november 2023
 • donderdag 18 januari 2024
 • dinsdag 5 maart 2024
 • donderdag 30 mei 2024
 • dinsdag 11 juni 2024

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar en bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders. Onze huidige MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

 

 

Marco Freijsen

 lid

Fatma Dagyaran

 lid

Dennis Matthijssen

 Vicevoorzitter

 

Lerarengeleding:

Karin Maas

Voorzitter

Irma van der Post

GMR

Eldert De Freyn

Secretaris

 

 

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de secretaris. Het mailadres is e.d.freyn@kporoosendaal.nl.

Notulen 2021-11-30 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-522970 of via social schools.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. Zorgt u ervoor dat dit nummer up-to-date blijft? 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt

Verzuimbeleid KPO Kindcentrum De Vlindertuin

• In ieder zorgteam worden de risicoleerlingen of leerlingen met langdurig verzuim besproken .

• In de groepsbesprekingen worden deze leerlingen besproken door de leerkracht en intern begeleider.

• Indien een leerling zonder verklaarbare redenen 10 dagen ziek is, meldt de leerkracht dit aan de directie en/of intern begeleider. Op basis van de probleemanalyse worden er acties op gezet.

• Meerdaagse afwezigheid: na 5 dagen of net voor het weekend neemt de leerkracht contact op met ouders. De leerkracht vraagt naar de reden van verzuim, wanneer ouders denken dat hun zoon/dochter weer aanwezig kan zijn en waar het kind verblijft. Bij onduidelijkheid meldt de leerkracht dit bij directie en/of intern begeleider. In onderstaand stroomschema staan alle stappen die we moeten zetten bij langdurig en/of twijfelachtig verzuim