Kwaliteit

Uw kind verdient goed onderwijs! Onderwijskwaliteit staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. We zetten structureel diverse middelen in:

Leerlingvolgsysteem: wij volgen al onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan via het leerlingvolgsysteem. Dit systeem brengt de ontwikkeling van de individuele leerlingen en van onze school als geheel in beeld. Door ons leerlingvolgsysteem te koppelen aan ons kwaliteitszorgmodel kunnen wij heel duidelijk zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Evaluatie: we beoordelen jaarlijks onze gestelde schooldoelen en peilen regelmatig de tevredenheid onder leerkachten, ouders en leerlingen. De resultaten hiervan nemen we mee in onze verbeterplannen

Cito-toetsen: we nemen twee keer per jaar de Cito af. Zo krijgen onze leerkrachten inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen zij daarop hun onderwijs afstemmen.

Onderwijs op maat: waar nodig passen de leerkrachten de instructie en verwerking van de stof aan op de individuele leerling. Onze leerkrachten krijgen hierin scholing en coaching.

Vastlegging: via protocollen en de rapportage van resultaten naar partijen zoals inspectie, bevoegd gezag en ouders, zorgen we ervoor dat onze kwaliteit  zichtbaar is en gewaarborgd wordt. De onderwijsinspectie beoordeelt ons als een goede school.

Toekomstvisie: in het schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd om ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit schoolplan kan opgevraagd worden bij de directie.

Deze maatregelen helpen ons om ons einddoel te bereiken: uw kind goed onderwijs op maat geven!

 

kwaliteitszorgmodel