Zorg

Het zorgbeleid is erop gericht dat de zorg zoveel mogelijk in de klas plaatsvindt en de groepsleerkracht zoveel mogelijk zelf de extra aandacht organiseert. Op deze manier blijft de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerkracht bij het kind optimaal, waardoor continuïteit in de zorg is gewaarborgd. De onderwijsbehoeften lopen binnen elke groep zeer uiteen. Door middel van werken op drie niveaus wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende onderwijsbehoeften. We gaan uit van convergente differentiatie waarbij er doelgericht wordt gewerkt om alle leerlingen in de groep minstens een minimumdoel te laten bereiken. Het streven is om alle leerlingen te laten profiteren van de instructie die, afhankelijk van de onderwijsbehoefte, verkort of verlengd kan worden. Bij de leerstofverwerking wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. In de leerlingenzorg staat de vraag centraal: “Welke zorg heeft deze leerling in deze situatie bij deze leerkracht nodig?”.

De ondersteuningspiramide

De Vlindertuin werkt met een ondersteuningspiramide. In beginsel heeft de leerkracht alle leerlingen in beeld (groepsoverzicht). Er wordt overlegd met de duo en/of parallelcollega. Afhankelijk van de zorg en ondersteuningsbehoefte van een  leerling, kan een volgende stap (zorgniveau) gezet worden.

Zorgniveau 5: Het aanvragen van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) en verwijzing naar SBO-SO

Zorgniveau 4: Een vervolg op de consultatiebespreking kan zijn: Inschakelen van deskundige hulp vanuit KPO Onderwijsgroep, ambulante begeleiding (Cluster 2, 3 en 4), het aanvragen van een onderzoek, het inschakelen van de jeugdprofessional.

Zorgniveau 3: De leerling heeft een HGPD-groeidocument. Er worden specifieke doelen opgesteld n.a.v. de onderwijsbehoeften. De interventies vienden plaats binnen de eigen groep door de leerkracht. De leerling kan worden besproken in het ondersteuningsteam. Bijvoorbeeld: Inzet BOUW! voor aanvraag EED, eventueel aanvraag preventieve ambulante begeleiding Cluster 2, 3 en 4.

Zorgniveau 2: De leerkracht gaat zijn/haar eigen kennis verbreden door collegiale consultatie bij (vorige) groepsleerkracht en in de bouwvergadering. Ook een leerlingbesprekning met IB mogelijk. (kortdurende interventies)

Zorgniveau 1: De leerkracht heeft alle leerlingen in beeld (groepsoverzicht). Er wordt overlegd met de duo/parallel collega en er wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod in een plan van aanpak

Individuele leerlijn/ OPP

Een individuele leerlijn is een structureel afwijkend onderwijsprogramma voor één of meerdere basisvakken. Leerlingen met een individuele leerlijn halen maximaal het eindniveau van groep 6. Het gaat met name om leerlingen die op termijn naar het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs gaan. Passend onderwijs is een noodzakelijke stap om deze leerlingen binnen de eigen school te kunnen begeleiden. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelings- perspectief (OPP) opgesteld. Een leerling krijgt een onderwijsaanbod dat past bij de eigen mogelijkheden. Op basis van het OPP, wordt doelgericht (hoge realistische verwachtingen) en planmatig gewerkt waarbij systematisch de ontwikkeling per vakgebied in kaart wordt gebracht. De leerling wordt daar waar mogelijk actief betrokken bij korte en lange termijn doelen en met ouders is er intensief contact. De intern begeleider coördineert en monitort het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen.

Grenzen van onze zorg

De Vlindertuin wil de zorg voor alle kinderen, waaronder mogelijk ook leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag, op een verantwoorde wijze gestalte geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:

  • Verstoring van de rust en veiligheid: Als een leerling dusdanig ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, dat deze leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep en waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden, dan is voor De Vlindertuin de grens bereikt .
  • Interferentie tussen verzorging/ behandeling onderwijs: Als een leerling een handicap heeft die zodanige verzorging/ behandeling vraagt dat hierdoor zowel de zorg en behandeling voor de bewuste leerling als het onderwijs aan deze leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen.
  • Verstoring van het leerproces voor de anderen kinderen: Een groep mag niet lijden onder overmatige aandacht voor een zorgleerling. Ook mag de sfeer in de klas niet lijden onder het gedrag van een kind. Een zorgleerling mag geen andere kinderen beschadigen: zorgleerlingen kunnen opgevangen worden zolang de veiligheid van de andere kinderen gewaarborgd is.

Schoolmaatschappelijk werk

Jeugdprofessionals