Kwaliteitszorgmodel

KPO basisschool De Vlindertuin maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem. Leerlingen worden gevolgd tijdens hun schoolloopbaan en indien nodig wordt extra ondersteuning geboden bij bijvoorbeeld taal of rekenen. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid om niet alleen de ontwikkeling van leerlingen, maar ook de ontwikkeling van de school in beeld te brengen. We kunnen onze eigen resultaten vergelijken met landelijke cijfers. Ook kunnen wij de ontwikkeling van schoolresultaten zien; zo wordt duidelijk op welke punten wij ons onderwijs zouden kunnen verbeteren.

De drie aspecten van kwaliteitszorg
Wij hebben een kwaliteitszorgmodel op basis van een landelijk systeem. Dit model gaat uit van drie aspecten die voor kwaliteitszorg in beeld gebracht moeten worden: de input (de leerlingen die op onze school komen), de throughput (wat wij als de school doen) en de output (het niveau van onze leerlingen nadat ze les hebben gehad en de waardering van betrokkenen). Hieronder staat het kwaliteitszorgmodel van de school schematisch weergegeven. De analysemogelijkheden van het leerlingvolgsysteem passen binnen de laatste balk “resultaten”. Uiteraard zijn de resultaten van een school afhankelijk van de leerlingen die op school zitten, de kwaliteit van de lesmethodes, de leerkrachten, de visie van de school op onderwijs enzovoort. Door de resultaten zo breed mogelijk in beeld te brengen, achterhalen wij de invloed van deze aspecten.